मलेशियाको बातु पहातमा कन्सुलर सेवा तथा अन्तरक्रिया हुने बारेको सूचना