मलेसियामा कार्यक्रम आयोजना गर्दा अपनाउनु पर्ने सचेतना सम्बन्धमा