राजदूतावासको कानूनी सहायतामा संभावित मृत्युदण्डको सजाय परिवर्तन गर्न सफलता प्राप्त