वैदेशिक रोजगारीको लागि मागपत्र प्रमाणीकरण सुचारु नभएको सम्बन्धमा