List of Registered Persons Willing to Return Back to Nepal from Malaysia (नेपाल फर्कनको लागि आफ्नो विवरण दर्ता गराउनु भएका व्यक्तिहरुको विवरण) updated on 24 Aug 2020

24 August 2020 Updates