Regarding Mandatory Appointment for Passport Renewal

सूचना

नेपाली राजदूतावास क्वालालम्पुरमा राहदानी बनाउनका निम्ति अग्रिम रूपमा फारम भरेर अपोइन्टमेन्ट लिनुपर्ने हुँदा सोही अनुसार फारम भरेर आफ्नो तोकिएको अपोइन्टमेन्ट मितिमा मात्र आउनुहुन सम्बन्धित सबैमा हार्दिक अनुरोध छ।फाराम भर्ने लिंक https://emrtds.nepalpassport.gov.np/ रहेको र फाराम भर्ने सहजताका निम्ति दूतावासको फेसबुक पेजमा https://www.facebook.com/nepalembassykl फारम भर्ने सम्बन्धी भिडियो समेत राखिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

नेपाली राजदूतावास, क्वालालम्पुर
२०७९ माघ २६

Notice

This is to inform all concerned that it is mandatory to have an appointment for passport renewal purposes. The applicant is required to fill up the form at https://emrtds.nepalpassport.gov.np/ and come to the Embassy only as per the date of appointment. Applicants may also refer to the video put up on the Embassy’s Facebook page (https://www.facebook.com/nepalembassykl) for instructions on filling up the form and getting their desired appointment date.

Embassy of Nepal, Kuala Lumpur
8 February 2023