Attestation : Consular

विवाहीत / अविवाहीत /जन्म दर्ता / ड्राइभिङ लाइसेन्स/ नेपाली नागिरकताको प्रमाणपत्रको अंग्रजी अनुवाद  प्रमाणिकरण गर्नका लागि राजदूतावासमा निम्नानुसारका प्रकृया पुगेका कागजात मात्र पेश गर्नु होला
१. निवेदकको सक्कल कागजातको अधारमा सम्बन्धीत कागजात जारी गर्ने निकाय/कार्यालयबाट अंग्रेजीमा अनुवाद गरीएको प्रमाणीत कागजातलार्इ नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्रमाणीत गराइ सो को सक्कल प्रति पेश गर्नु पर्नेछ ।
२. पेश गरीएको उक्त कागजातलार्इ राजदूतावासले जाँच गरे पश्चात निर्धारीत ढाँचामा निवेदन दिन सक्नु हुनेछ ।
३. तपार्इंको निवेदन स्विकृत भएमा प्रति कागजात मलेशियन रिङगीट १६० (160 RM) का दरले राजदूतावासमा राजस्व तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
४.  तपाईको निवेदन र कागजात ठिक भएमा राजदूतावासबाट साेही दिन यो सेवा पाउन सक्नु हुनेछ ।