Travel Documents


एक तर्फि यात्रा अनुमतिपत्र (Travel Document) सम्बन्धी जानकारी

१. तत्काल राहदानी नभएको (हराएको लगायत) अवस्थामा नेपाल फर्कने प्रयोजनका लागि यत्रा अनुमतिपत्र जारी गरिने छ ।
२. शुल्क मलेसियन रिगिंट १६० लाग्छ ।
३. यसको वैध्यता अवधी (Validity Period) सामान्यतया २ महिनाको हुनेछ ।
४. यात्रा अनुमतिपत्रको लागि सक्कल नागरिकता वा राहदानी र नागरिकताको फोटोकपी पेश गर्नु पर्नेछ ।
५. यात्रा अनुमतिपत्र सामान्यतया आवेदन  गरेकै दिन वितरण गरिने छ ।
६. यात्रा अनुमतिपत्रको फाराम बुझाउन र यात्रा अनुमतिपत्र बुझ्न स्वयं उपस्थित हुनु पर्नेछ ।
७. रितपूर्वक भरेको अावेदन फारामको साथ दुर्इ प्रति फोटो पनि बुझाउनु पर्ने छ ।